spelregels

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor bouwkundige aanpassingen uit dit programma geldt een aantal spelregels en voorwaarden. U leest ze hieronder. Kijk ook op de pagina Inspiratie voor informatie, tips en documenten die u helpen tot een goed plan te komen.

Elk dorp een duurzaam dak is er voor alle dorpen met blauwe komborden binnen de negen aardbevingsgemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Slochteren en Winsum.
Het programma richt zich op gebouwen met een maatschappelijke functie, die functioneren als centrale en algemene ontmoetingsplek in het dorp.
U kunt een financiële bijdrage aanvragen voor bouwkundige aanpassingen  in het gebouw. De volgende aanpassingen vallen onder het programma:

 • duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen en led-verlichting
 • groot onderhoud van het gebouw
 • verbetering functionaliteit
 • herbestemming of nieuwbouw als er nog geen dorpsaccommodatie is in het dorp

Om een plan te maken kunt u daarnaast een offerte indienen voor bouwkundig of energetisch advies van maximaal € 3.000 (inclusief btw).

 • De accommodatie heeft een maatschappelijke functie en biedt vooral ruimte aan alle dorpsbewoners om elkaar te ontmoeten en voor dorpsactiviteiten. De accommodatie is in eigendom en beheer van een maatschappelijke stichting of vereniging.
 • Het gaat om een dorpsaccommodatie in een dorp in één van de 9 aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Slochteren en Winsum).
 • De accommodatie heeft een sluitende exploitatiebegroting voor de komende drie jaar.
 • Er is aantoonbaar sprake van breed draagvlak in het dorp voor de accommodatie en het plan.
 • Het project draagt bij aan de leefbaarheid in het dorp en dit wordt onderbouwd in het projectplan.
 • De aanvraag is afkomstig van een private rechtspersoon: een maatschappelijke stichting of vereniging.
 • Het project start niet voor de aanvraagdatum.
 • Er is sprake van cofinanciering in de vorm van zelfwerkzaamheid of bij grotere projecten door financiële bijdragen van andere partijen en fondsen.
 • Vanuit elk dorp kan maximaal één aanvraag ingediend worden.
 • Eerder toegekende bijdragen vanuit het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsfonds en de huidige staat van het gebouw nemen we mee in de toekenning.
 • Toekenningen uit andere leefbaarheidsprogramma’s binnen Kansrijk Groningen nemen we mee in de toekenning.
 • Roerende zaken, zoals inventaris, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.
 • Reguliere activiteiten en exploitatie komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.
 • Voor gebouwen die in eigendom zijn van gemeente komt groot onderhoud niet in aanmerking voor een financiële bijdrage.
 • Bij het plaatsen van zonnepanelen vragen wij om een verklaring dat de draagkracht van het dak voldoende is voor het gewicht van de zonnepanelen. Mocht u hiervoor kosten moeten maken, dan kunt u gebruik maken van de bijdrage voor bouwkundig advies.
De aanvraag is volledig als deze bestaat uit:

 • projectplan: omschrijving van het project, bijdrage aan leefbaarheid, stappenplan, betrokken partijen en aantoonbaar draagvlak (voor voorbeelden zie Inspiratie)
 • toelichting op zelfwerkzaamheid (zie 6 en Inspiratie)
 • begroting plus dekkingsplan
 • bij co-financiering: overzicht met andere fondsen/financiers en status aanvragen
 • exploitatiebegroting voor de komende drie jaar (voor voorbeelden zie Inspiratie)
 • geldige offertes
 • uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel statuten
 • meest recente jaarrekening.
Als u een aanvraag indient, wilt u natuurlijk dat die succesvol is. Er is een aantal elementen waar uw aanvraag niet per se aan hoeft te voldoen, maar die we wel erg toejuichen. De volgende factoren kunnen uw aanvraag extra succesvol maken:

 • Uw plan is vernieuwend en duurzaam/toekomstgericht. U speelt bijvoorbeeld in op ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp of creëert nieuwe functies in uw dorpsaccommodatie.
 • U besteedt aandacht aan energetische duurzaamheid: u maakt bijvoorbeeld een combinatie met een dorpsbreed plan voor energietransitie of een energieneutrale accommodatie.
 • U heeft aandacht voor verschillende en eventueel nieuwe doelgroepen en functies en verbindingen tussen doelgroepen.

Kijk op de pagina Inspiratie voor tips en voorbeelden.

• Inventaris, zoals meubilair.
• Een bijdrage voor reguliere activiteiten en reguliere exploitatiekosten
• Aanvragen van particulieren
• Aanvragen van dorpen buiten de negen gemeenten in het aardbevingsgebied
• Aanvragen van projecten die al gestart of uitgevoerd zijn.
Wij vragen u:

 • als tegenprestatie om bij communicatie-uitingen zowel de logo’s van Kansrijk Groningen (downloadlink) en NAM (downloadlink) te plaatsen als te vermelden dat het initiatief mede mogelijk gemaakt is door Kansrijk Groningen en NAM.
 • uw projectplan te delen op deze website, zodat andere dorpen ervan kunnen leren en inspiratie kunnen opdoen.
 • om een kort verslag plus foto bij ons aan te leveren.
We vragen u om een verantwoording van de gemaakte kosten als u uw project heeft afgerond. In sommige gevallen vragen we een gedetailleerde rapportage van het uitgegeven bedrag op in de vorm van een accountantsverklaring.


Hardheidsclausule

In uitzonderingsgevallen, als de letterlijke naleving van deze spelregels leidt tot een onredelijke situatie die niet in verhouding staat tot de doelstelling van het programma en de bijbehorende spelregels, heeft Groninger Dorpen de mogelijkheid af te wijken van deze spelregels, na afstemming met het NAM panel.

Bouwkundig versterken
Gelijktijdig met het programma ´Elk Dorp een Duurzaam Dak´ werkt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. We hebben per uitgangspunt bekeken welk dorp hieronder valt. Op deze pagina staan de uitgangspunten en de dorpen die daaronder vallen.

Disclaimer
Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd en op basis daarvan kunnen de criteria tussentijds wijzigen.